اعضا


دانشجوی سال آخر رشته MBA دانشگاه صنعتی شریف

دانشجوی سال آخر رشته MBA دانشگاه صنعتی شریف